خدمات نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی را به طور کلی اگر بخواهیم در یک تعریف بگنجانیم می توانیم بگوییم تهیه نقشه با استفاده از ابزار های مختلف اندازه گیری زمینی با استفاده از عملیات میدانی نقشه برداری به صورت مستقیم که در ان تصاویر با تناسب های معینی نسبت به جسم واقعی کوچک می شوند که مقیاس نامیده می شود. در این روش به طور کلی یک نقشه بردار با اندازه گیری طولها،زوایا و اختلاف ارتفاع، شکل و ابعاد اجسام را مشخص و ترسیم می کند.

ابزار های مورد استفاده در نقشه برداری زمینی:

 • زاویه یاب (تئودولیت)
 • ترازیاب(نیوو)
 • متر نواری
 • متر لیزری
 • توتال استیشن
 • GPS

فعالیت ها در گروه های نقشه برداری زمینی

 • تهیه نقشه های توپوگرافی از منطقه
 • تهیه سیستم اطلاعات زمینی
 • پیاده سازی نقشه ها شامل مسیرها، خطوط لوله و انتقال نیرو و نقشه های شهری و ثبتی
 • تهیه پروفیل های طولی و عرضی
 • نقشه برداری از تاسیسات زیرزمینی
 • گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق
 • توانایی و اعلام آمادگی در تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی و عکسی