کامران دیبا

از اینکه نیازی نیست هر موضوع جزئی را بارها توضیح دهیم و مطمئن هستیم کار به صورت حرفه ای و با دانش و تجربه خودشان پیش میرود بسیار خوشحالیم