رضا برجلو

هر چند حجم پروژه و کارهای ایفاذ شده به مهندسین پاراکس بیشتر از قرار اولیه بود اما همکاری لازم و رعایت شئونات پروژه را انجام دادند و از آنها متشکریم