خدمات ساختمانی

صنعت ساختمان سازی یکی از صنایعی است که تعداد متعددی مهندس با عناوین مختلف در ان مشغول به فعالیت هستند البته از چندی پیش امضای مهندس نقشه بردار برای پایان کار ساختمان سازی های کوچک در تهران از میان امضاهای ضروری نظام مهندسی حذف شد ولی این باعث نشده که پیمانکران و سازنده های پروژه های بزرگ نیاز به فعالیت یک مهندس نقشه بردار در پروژه های ساختمانی بزرگ را فراموش کنند و هم اکنون بسیاری نقشه برداران حرفه ای و کاربلد در پروژه های بزرگ در حال انجام خدمات ساختمانی هستند.

به طور کلی خدمات نقشه برداری ساختمانی به سه دسته کلی تقسیم می شود:

خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان

 • کمک به تیم معماری جهت جانمایی بهترین مکان احداث ساختمان
 • مساحی حدود اربعه و نقشه برداری توپوگرافی، تهیه نقشه سایت پلان، ثبت موقعیت عوارض طبیعی و مصنوعی و تهیه پروفیل های خیابانهای مجاور.
 • و….

خدمات نقشه برداری در طی احداث

 • کنترل مجدد جانمایی فونداسیون.
 • جانمایی و کنترل محل حفر چاه شمع ها و کنترل پیوسته آنها
 • به طور پیوسته کنترل خطوط تراز بستر سازی و مگر ریزی
 • جانمایی محورهای سازه و کنترل پیوسته موقعیت مکانی و تراز ارتفاعی آنها
 • و……

خدمات نقشه برداری بعد از احداث

 • نقشه برداری تهیه پلان ازبیلت نمای یک ساختمان جهت اجرای نمای جدید و یا بازسازی نمای موجود
 • نقشه برداری میکروژئودزی، تهیه نقشه ازبیلت ستونها و دیوار های حایل به منظور بررسی وضعیت سازه از نظر نشست و انتخاب روشهای مناسب تقویت سازه.
 • و….

خدمات ساختمانی گوناگونی که در حوزه نقشه برداری برای شما معرفی کردیم همگی توسط تیم مهندسین با تجربه ما قابل اجرا هستند و نمونه هایی از این قبیل پروژه ها را می توانید در بخش رزومه کاری ببینید. در پاره ای از موارد علی رغم تمام برنامه ریزی ها و طراحی ها برای ساخت دقیق سازه، بابت برخی دلایل مثل دقت کافی نداشتن در هنگام اجرا و عدم استفاده کردن از بزارهای دقیق نظارت برخی هزینه های سنگین و اضافی به یک پروژه تحمیل می شوند، که می توان با به کارگیری علم یک مهندس نقشه بردار از ان جلوگیری کرد.